Urkundenverleihung an S.E. Herrn Botschafter MIZUUCHI Ryuta

ô

N. BREITENAUER - S.E. Botschafter MIZUUCHI Ryuta - TAKAMATSU Sôriki Tsutomu