Senke Jisshoku CHADO URASENKE TANKOKAI   AUSTRIA ASSOCIATION
© Urasenke Tankokai Austria 2017
Startseite Chado Tradition Übung LehrerInnen Aktivitäten über uns Infos Matcha
            Senke Jisshoku  (Die zehn Handwerker der Sen Familie)
Gegenstand ( - shi bedeutet Handwerker)  Familiename  K ü nstlername  Chawân - shi (Teeschale)  Raku  Kichizaemon  Kamâ - shi ( Teekessel)  Oonishi  Seiemon  Nuri - shi (Lackarbeiten)  Nakamura  Sôtetsu  Sashimôno - shi (Schreiner)  Komazawa  Risai  Kanamôno - shi  (Metallhandwerk)  Nakagawa Jôeki  Fukurô - shi (Textilien )  Tsuchida  Yûko  Ikkan-bari (  lakiertes Pappmaché)  Hiki Ikkan  Take, Hishaku - shi (Bambusware, Schöpflöffel)  Kuroda  Shôgen  Doburo, Yakimôno (Töpferwaren)  Nishimura  (Eiraku)  Zengorô Hyôgu-shi     (Bilderaufzieher)  Okumura  Kichibei
Quelle: Sasaki Sanmi: Chado - The Way Of Tea - A Japanese Tea Master’s Almanac, S. 724